Kanon

Kanon - Brobygning mellem dagtilbud og skole i Slagelse Kommune.

Et væsentligt element i overgangsarbejdet er de tre forløb, som alle børn i dagtilbud og skoler arbejder med i forbindelse med deres overgang fra dagtilbud og skoler.

Forløbene er med til at give børnene en oplevelse af genkendelighed og fællesskab og understøtter deres sproglige, sociale, personlige, digitale og motoriske udvikling.

I efteråret er der et 14 dages forløb om ”Min fantastiske Krop”, i vinterhalvåret et 14 dages forløb om "Villads fra Valby" og i foråret et 14 dages forløb om ”Krible Krable”. Forløbene er beskrevet i en fælles Kanon. 

Hver skole og dagtilbud har én eller flere kanonkasser med materialer og en iPad med apps, der understøtter forløbene.

Hvert efterår udarbejder dagtilbuddet en individuel overgangsbeskrivelse på de børn, der skal starte i skole kommende skoleår.

Overgangsbeskrivelsen tager afsæt i det enkelte barns trivselsvurdering og drøftes med forældrene ved en samtale med henblik på at aftale, hvad forældre og dagtilbuddet gør for at understøtte barnets udvikling hen i mod at blive skoleparat.

Dagtilbuddet reviderer overgangsbeskrivelsen i foråret, så den er aktuel, hvorefter forældrenes samtykke indhentes til at videregive oplysninger til skolen.